Atbalsts bērnu ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā

Saulkrastu novada dome aicina pieteikties ģimenes, kurām nepieciešams atbalsts ārkārtējās situācijas laikā bērnu ēdināšanas nodrošināšanai. Vairāk informācijas pievienotajā dokumentā. 

Atbalsts bērnu ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā

Informācija vecākiem

30., 31. martā notika vecāku aptauja par attālināto mācību pirmo nedēļu (23.-27.03.). 

 

Liels paldies par atsaucību visiem vecākiem, kuri piedalījās aptaujā! 

Uz aptaujas jautājumiem saņemtas 195 atbildes.

 

Pievienotajā dokumentā skatāmi  skolas kopējie aptaujas rezultāti par 1. un 2. jautājumu, kas rāda, ka attālināto mācību procesu kopīgi esam uzsākuši veiksmīgi.

Vecāku aptaujas rezultāti

Skolas atbalsta personāls 

Logopēde Aina Strupiša t. nr. 26137490 - darba laiki pieejami šeit

Sociālā pedagoģe un karjeras konsultante Sigita Kliedere sniedz individuālās konsultācijas attālināti, zvanot pa tālr. 29998115 vai rakstot sigita.kliedere@saulkrasti.lv  - darba laiki pieejami šeit

Izglītības psiholoģe Ilona Skujadarba laiki pieejami šeit

Skolas bibliotekāre Dace Dulpiņa t. nr. 26130793

Saulkrastu sociālā dienesta psihologs - darba laiki pieejami šeit

 

Stundu laiki

0. stunda 07:45 - 08:25

1. stunda 08:30 - 09:10

2. stunda 09:20 - 10:00

3. stunda 10:10 - 10:50

4. stunda 11:20 - 12:00

5. stunda 12:20 - 13:00

6. stunda 13:10 - 13:50

7. stunda 14:00 - 14:40

8. stunda 14:50 - 15:30

9. stunda 15:35 - 16:15

Ēdienkarte

Samaksas kārtība par ēdināšanu Zvejniekciema vidusskolā

Lai atteiktu pusdienas, vecākiem sistēmā e-klase līdz plkst. 8.30 jāpiesaka sava bērna kavējums, sadaļa "Kavējuma pieteikumi"

SIA Baltic Restaurants Latvia

E-pasts: sk.zvejniekciems@daily.lv

Norēķinu rekvizīti:AS Swedbank LV68HABA0551040515693

Autobusu kustības saraksts

Pagarinātās dienas grupas 1.-4. klasei

Skolēnu kavējumu reģistrēšanas kārtība

Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.02.2011.noteikumiem Nr.89 ” Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” 4.punktu, Zvejniekciema vidusskolā izstrādāts iekšējais normatīvais akts  „Kārtība, kādā Zvejniekciema vidusskola informē vecākus (personas, kas realizē aizgādību), ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”. Šī  dokumenta 2.punktā  teikts:

Vecākiem  (personām, kas realizē aizgādību) informācija jāsniedz savlaicīgi: iepriekšējā dienā vai tajā dienā, kad bērns neapmeklē skolu.

Sazināties ar skolu vecāki var, savlaicīgi:

  • piezvanot klases audzinātājai/am vai skolas administrācijai;

  • nosūtot klases audzinātājai/am īsziņu;

  • nosūtot klases audzinātājai/am ziņu sistēmā „e-klase”;

  • iesniedzot  klases audzinātājai/am vecāku rakstītu iesniegumu, ja zināms iepriekš, ka skolēns neieradīsies skolā

Kavējumu uzskaites kārtība Zvejniekciema vidusskolā.

Pedagogu individuālā darba plānojums 

Pedagogu individuālā darba plānojums projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Interešu izglītība

Skolas padome

Saskaņā ar Skolas nolikumu, Zvejniekciema vidusskolā 2017./2018.m.g.,  demokrātiski ievēlot vecāku pārstāvi no katras klases, tiek  veidota Skolas padome. Kopā ar vecākiem Skolas padomē darbojas viens skolēnu pārstāvis un divi pedagogi. 

Skolas padomes dalībnieki.

Skolas padomes darbības reglaments.

Noderīga informācija

Zvejniekciema vidusskola
 

​​​

© 2013 Zvejniekciema vidusskola. 

Telefons: 67954037

Fax : 67954037
e-pasts: zvskola@gmail.com

Adrese: Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161

 

Skolas jaunumi arī tviterī:

 

 

  • Twitter Metallic