Ēdienkarte

Individuālās konsultācijas klātienē

Cienījamie vecāki, lūdzu, iesakiet saviem bērniem izmantot iespēju konsultēties klātienē!

 

Vairāk informācijas par šo iespēju šeit.

Attālināto mācību process- izmaiņas

Ņemot vērā izglītojamo individuālās un vecumposmam raksturīgās iezīmes, kā arī ģimeņu nodrošinājumu ar audio un video tehniku, dokumentā "Informācija par attālināto mācību procesu Zvejniekciema vidusskolā 2020./2021.m.g. 1.-12.klasei 2.semestrī" veiktas izmaiņas. 

Vairāk informācijas šeit.

 

Izmaiņas interešu izglītības pulciņu darba plānā

Ievērojot  valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, Zvejniekciema vidusskolā veiktas izmaiņas interešu izglītības pulciņu darba plānojumā. 

Plašāka  informācija šeit. 

Izmaiņas pusdienu starpbrīžos un stundu laiki

Ņemot vērā Covid -19 izraisītos iespējamos riskus un analizējot skolēnu plūsmu intensitāti pusdienu starpbrīžos,  Zvejniekciema vidusskolā no š.g. 8.septembra tiek mainīti pusdienu starpbrīžu laiki, lai pēc iespējas vairāk ievērotu  distancēšanos un novērstu skolēnu klašu grupu savstarpējo kontaktēšanos. 

1. Garais starpbrīdis - 10.50-11.10 (20 minūtes): 

Pirmsskola, 1.a,b, 2.klase. 

2. Garais starpbrīdis - 11.50-12.10 (20 minūtes): 

3., 4.a,b, 5.b, 6.a klase. Uzmanību, izmaiņas! 

3. Garais starpbrīdis - 12.50-13.10 (20 minūtes): 

Uzmanību, izmaiņas! 5.a, 6.b, 7., 8., 9., 12.klase. Uzmanību, izmaiņas! 

Ievērojam! Visas pamatskolas klases ēdamzālē ierodas pedagoga pavadībā! 

Stundu laiki:

0.st. 7.45-8.25

1.st. 8.30- 9.10

2.st. 9.20-10.00

3.st. 10.10-10.50

1.garais starpbrīdis 20 minūtes

4.st. 11.10-11.50

2.garais starpbrīdis 20 minūtes

5.st. 12.10-12.50

3.garais starpbrīdis 20 minūtes

6.st. 13.10- 13.50

Launags

7. stundas un nākamo stundu laiki nemainās. 

7. stunda 14.00-14.40

8. stunda 14.50-15.30

9. stunda 15.35-16.15

Samaksas kārtība par ēdināšanu Zvejniekciema vidusskolā

Lai atteiktu pusdienas, vecākiem sistēmā e-klase līdz plkst. 8.30 jāpiesaka sava bērna kavējums, sadaļa "Kavējuma pieteikumi"

Pagarinātās dienas grupas 1.-3. klasei

Šajā mācību gadā Zvejniekciema viduskolas 1.-3.klases skolēniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupas. 

Ir izveidotas 3 pagarinātās dienas grupas: 1.klašu, 2. un 3.klases grupa. 

Pagarinātas dienas grupas 1.-3. klasei 2020./2021.m.g.

Interešu izglītība

Skolas atbalsta personāls 

Logopēde Aina Strupiša t. nr. 26137490 - darba laiki pieejami šeit

Sociālā pedagoģe Sigita Kliedere sniedz individuālās konsultācijas, zvanot pa tālr. 29998115 vai rakstot sigita.kliedere@saulkrasti.lv  - darba laiki pieejami šeit

Karjeras konsultante Marina Skļara sniedz individuālās konsultācijas pa tālr.29139229 vai rakstot uz e-pastu marina.sklara@gmail.com

Izglītības psiholoģe Ilona Skuja - darba laiki pieejami šeit

Skolas bibliotekāre Dace Dulpiņa t. nr. 26130793

Saulkrastu sociālā dienesta psihologs - darba laiki pieejami šeit

 

Autobusu kustības saraksts

Skolēnu kavējumu reģistrēšanas kārtība

Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.02.2011.noteikumiem Nr.89 ” Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi” 4.punktu, Zvejniekciema vidusskolā izstrādāts iekšējais normatīvais akts  „Kārtība, kādā Zvejniekciema vidusskola informē vecākus (personas, kas realizē aizgādību), ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”. Šī  dokumenta 2.punktā  teikts:

Vecākiem  (personām, kas realizē aizgādību) informācija jāsniedz savlaicīgi: iepriekšējā dienā vai tajā dienā, kad bērns neapmeklē skolu.

Sazināties ar skolu vecāki var, savlaicīgi:

  • piezvanot klases audzinātājai/am vai skolas administrācijai;

  • nosūtot klases audzinātājai/am īsziņu;

  • nosūtot klases audzinātājai/am ziņu sistēmā „e-klase”;

  • iesniedzot  klases audzinātājai/am vecāku rakstītu iesniegumu, ja zināms iepriekš, ka skolēns neieradīsies skolā

Kavējumu uzskaites kārtība Zvejniekciema vidusskolā.

Pedagogu individuālā darba plānojums 

Pedagogu individuālā darba plānojums projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Pedagogu palīgu darba plānojums 

Skolas padome

Saskaņā ar Skolas nolikumu, Zvejniekciema vidusskolā 2017./2018.m.g.,  demokrātiski ievēlot vecāku pārstāvi no katras klases, tiek  veidota Skolas padome. Kopā ar vecākiem Skolas padomē darbojas viens skolēnu pārstāvis un divi pedagogi. 

Skolas padomes dalībnieki.

Skolas padomes darbības reglaments.

Noderīga informācija