Valsts pārbaudes darbu norise un plānojums

Ārkārtējās situācijas dēļ arī šajā mācību gadā tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolēni kārtos valsts pārbaudījumus. Jau šobrīd ir zināms, ka 12. klases svešvalodu eksāmenu norise ir pārcelta no marta uz maija mēnesi un, lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, skolēniem šogad un arī nākamgad jākārto trīs obligātie eksāmeni.

18. martā Saeimā 2.lasījumā tika apstiprināts lēmums par valsts pārbaudes darbu norisi  9. klasēm 2020./2021. mācību gadā.

Lai izglītojamajiem būtu iespēja pārbaudīt savas zināšanas un pamatprasmes un pēc rezultātu iegūšanas tās pilnveidot, lai turpinātu izglītību vidējās izglītības posmā, paredzēts, ka 9. klases izglītojamajiem aprīlī jāveic divi obligātie diagnosticējošie darbi matemātikā un latviešu valodā latviešu mācību valodas izglītības programmās.

Diagnosticējošo darbu norises laiki tiks noteikti laika periodā no 13. līdz 29.aprīlim attālināti vai klātienē, ņemot vērā spēkā esošos epidemioloģiskās drošības nosacījumus.

Pēc izglītības iestādes izvēles tā varēs organizēt arī citu diagnosticējošo darbu.

*Plānotie diagnosticējošo darbu norises laiki, kas pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā tiks iekļauti 2020./2021. mācību gada noslēgumu pārbaudījumu grafikā:

Obligātie diagnosticējošie darbi: latviešu valoda (mācībvaloda) - 27.aprīlis. Matemātika – 29. aprīlis.

Pēc izglītības iestādes izvēles:angļu valoda– 13.aprīlis.

Diagnosticējošo darbu mērķis ir skolēnu zināšanu un prasmju līmeņa noteikšana, kā arī iespēja novērtēt attālināto mācību gada laikā sasniegto. Svarīga ir arī atgriezeniskās saites saņemšana pamatizglītības posma noslēgumā. Diagnosticējošo darbu rezultāts neietekmē nedz semestra, nedz gada vērtējumu.

Būtiski, ka diagnosticējošo darbu rezultāti nav izmantojami salīdzināšanai vai skolotāja darba kvalitātes vērtēšanai. Tos ir iespēja izmantot skolēnam individuāli, lai kopā ar skolotāju pārrunātu un pilnveidotu savas zināšanas un prasmes.

9.klases skolēni 2020./2021.mācību gadu noslēdz ar vērtējumu gadā. Mācību  beigu datums ir 31.maijs, savukārt mācību gada – 11.jūnijs. 

Šeit pieejams diagnosticējošo darbu programmu projekts 

Biežāk uzdotie jautājumi par 9. klases diagnosticējošajiem darbiem 2020./2021. mācību gadā: https://www.visc.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi

Aktuālā informācija par Valsts pārbaudes darbiem un to norisi pieejama Valsts izglītības satura centra mājaslapas sadaļā Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbu norises plānojums Zvejniekciema vidusskolā skatāms pievienotajā dokumentā.

Centralizēto eksāmenu rezultāti – konkurētspējīgi!

Neskatoties uz valstī noteikto ārkārtas situāciju sakarā ar Covid 19 pandēmiju, aizvadītais mācību gads Zvejniekciema vidusskolas 12.klases absolventiem bijis ļoti veiksmīgs, par ko liecina centralizēto eksāmenu rezultātu analīze: visos pārbaudījumos mūsu skolēnu sniegums ir krietni augstāks nekā valstī.

2019./2020.m.g. Zvejniekciema vidusskolu absolvēja piecpadsmit  12. klases izglītojamie, no kuriem eksāmenus kārtoja 14 skolēni. Lai iegūtu atestātu par vidējo izglītību, jauniešiem šogad sekmīgi (virs 5%) bija jānokārto 3 obligātie centralizētie eksāmeni (CE) - latviešu valodā, matemātikā un  svešvalodā -, izvēles eksāmeni nebija obligāti, taču tos kārtoja divi skolēni. CE rezultāti skatāmi 1.attēlā.

 

1.attēls. Obligāto CE rezultātu salīdzinājums Zvejniekciema vidusskolā un valstī.

 

rezultati.PNG

2019./2020. m.g. Valsts pārbaudes darbu rezultāti

Avots: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2020/

12.klases absolventi bez obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem izvēlējās savas zināšanas pārbaudīt arī krievu valodā un fizikā. Krievu valodā pārbaudījumu kārtoja divi, bet fizikā viens skolēns. Krievu valodas eksāmenā vidējais kopprocents Zvejniekciema vidusskolā 78,2%, valstī – 73,3%, bet fizikas eksāmenā attiecīgi 44,6% un 41,9% (avots: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2020/ ).

Liels paldies pedagogiem par ieguldīto darbu, atbilstoši izvēloties darba formas un metodes, kā nodrošinot veiksmīgu sadarbību ar skolēniem un viņu ģimenēm attālinātajā mācību procesā!  Paldies vecākiem par atsaucību un sadarbību!

Absolventiem vēlam tikpat centīgi, veiksmīgi un ar prieku turpināt izglītību vai uzsākt darba gaitas! Par to, ka mācību darba atzinīgi vērtējamie rezultāti ir konkurētspējīgi, jaunieši tūlīt pārliecināsies, piesakoties studijām augstskolās. Veiksmes!

Valda Tinkusa, Zvejniekciema vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

2019./2020. m.g. Valsts pārbaudes darbu grafiks Zvejniekciema vidusskolā

2018./2019. m.g. Valsts pārbaudes darbu rezultāti

2018./2019. m.g. Valsts pārbaudes darbu grafiks 

2017./2018. m.g. Valsts pārbaudes darbu rezultāti

2017./2018. m.g. Valsts pārbaudes darbu grafiks 

2016./2017. m.g. Valsts pārbaudes darbu rezultāti

2016./2017. m. g. Valsts pārbaudes darbu grafiks

2015./2016. m.g. Valsts pārbaudes darbu rezultāti

2015./2016. m.g. Valsts pārbaudes darbu grafiks