Lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem

Noslēdzoties 2015./2016. mācību gadam, apkopojām Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo veikumu gan mācību darbā, gan interešu izglītībā.  Pirms jaunā mācību gada sākuma skolu darba rezultātus, ņemot vērā valsts pārbaudes darbu,  zinātniski pētniecisko skašu un olimpiāžu rezultātus, kā arī sasniegumus interešu izglītībā un sportā, izvērtēja Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde (PIKSP).

Esam gandarīti, ka Zvejniekciema vidusskolas 2015./2016.m.g. 9. klases absolventu rezultāti valsts pārbaudes darbos visos mācību priekšmetos (matemātikā, latviešu valodā, angļu un krievu valodā, vēsturē) bija augstāki par vidējo vērtējumu Pierīgā, kā rezultātā nominācijā Valsts pārbaudes darbi 9. klasei tika iegūta 2. vieta, vidējais izpildes kopprocents valsts pārbaudes darbos - 75, 25%.

Augstā 2. vieta iegūta arī, summējot Valsts Izglītības un satura centra rīkoto olimpiāžu Pierīgas un valsts kārtu rezultātus, jo no Zvejniekciema vidusskolas šajās kārtās 1., 2.,3. vietu vai atzinību ieguva 9 izglītojamie tādos mācību priekšmetos kā latviešu valoda un literatūra, matemātika, vēsture un bioloģija. 

Pagājušajā mācību gadā vidusskolēni attīstīja pētnieciskā darba prasmes, rakstot zinātniski pētnieciskos darbus un aizstāvot savu veikumu Pierīgā un valstī, tādēļ arī skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā iegūta 2. vieta starp Pierīgas vidusskolām.

Beidzot vidusskolu, skolēniem bija jākārto trīs obligātie centralizētie eksāmeni (CE) : latviešu valodā, matemātikā un vienā no svešvalodām (angļu vai krievu), kā arī viens eksāmens pēc izvēles. 12.klases absolventu rezultāti centralizētajos eksāmenos ir augstāki nekā valstī vidējie šādos obligātajos eksāmenos: angļu valodā vidējais vērtējums skolā – 64,3%, bet valstī – 61%; latviešu valodā – vidējais vērtējums skolā – 59,2%, valstī – 51, 3%. Īpaši augsts rezultāts un iegūta 2. vieta Pierīgā ir izvēles eksāmenā vēsturē, kur vidējais vērtējums – 72%, valstī – 41,9%.

Lepojamies, ka Zvejniekciema vidusskola ir iekļuvusi Ata Kronvalda Latvijas skolu reitingā 2016, kurā tiek vērtēts darbs ar talantīgajiem skolēniem, viņu sasniegumi valsts olimpiādēs un zinātniskajā konferencē.  Mūsu skola mazo skolu grupā (izglītojamo skaits vidusskolā zem 100) kopvērtējumā ieguvusi 6,81 balli.

 

Paldies Zvejniekciema vidusskolas pedagogiem, skolēniem un viņu vecākiem par paveikto!

Valda Tinkusa

Zvejniekciema vidusskolas interešu izglītības kolektīvu sasniegumi

Liela daļa Zvejniekciema vidusskolas skolēnu apmeklē interešu izglītības nodarbības, jo skolā ir pieejama liela interešu izglītības programmu daudzveidība. Izglītojamie var spodrināt savus talantus 13 interešu izglītības pulciņos, papildus apgūstot dziedāšanu, dejošanu, rokdarbus, kokapstrādi, vizuālo mākslu, vides zinības, ekonomiku un volejbola spēli.

Aizvadītajā mācību gadā interešu izglītības pulciņu dalībnieki piedalījās skatās, konkursos un sacensībās, iegūstot godalgotās vietas valstī, reģionā un Pierīgā.

Pavisam kopā iegūtas 12 pirmās pakāpes vai vietas, 16 otrās pakāpes, 9 trešās pakāpes. Paldies skolēniem un interešu pulciņu vadītājiem Antrai Deniškānei, Judītei Krūmiņai, Dzidrai Dulpiņai, Mārai Alenai un Gunāram Lācim.

Konkursu, skašu un sacensību rezultāti apkopoti 1. tabulā.

                                                      1.tabula. Zvejniekciema vidusskolas skolēnu iegūtās godalgotās vietas

Valda Tinkusa

Mums ir, ar ko lepoties!

Saules siltie glāsti un gājputnu jautrie treļļi, kas atskan no Zvejniekciema vidusskolas skolēnu gatavotajiem putnu būrīšiem tepat, pie mūsu skolas, - tās ir vēstis, ka pavasaris un līdz ar to mācību gada noslēgums vairs nav aiz kalniem.

Bet pirms kārtējā darba cēliena noslēguma Zvejniekciema vidusskolā esam izvērtējuši un apkopojuši rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Šobrīd varam lepoties ar to, kas izdarīts, jo mūsu skolas 35 skolēnu sasniegumi ir ļoti augsti novērtēti gan Pierīgā, gan valsts mērogā, par ko liecina iegūtās piecas 1.un 2.vietas, astoņas 3.vietas, atzinības un diplomi. Mums ir liels prieks, ka mūsu skolēni ir izvirzījuši augstus mērķus un  cenšas tos sasniegt ar nopietnu darbu.

Paldies skolēniem! Paldies viņu vecākiem par atsaucību un sadarbību, audzinot mērķtiecīgus un konkurētspējīgus jauniešus! Paldies pedagogiem par profesionālo darbu izglītojamo sagatavošanā!

Tabulā pārskats par Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo iegūtajām godalgotajām vietām reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

Lepojamies ar skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos

Starptautiskajā matemātikas konkursā "Ķengurs" 5. klases skolnieks Artūrs Kiseļevskis ieguva 9.vietu, bet 12. klases skolniekam Raivim Vītolam-17.vieta, skolotāja Aleksandra Ivanova. 3. klases skolnieka Artūra Taubes vizualizācija par miera tēmu iekļauta izdevumā "Darini kalendāru 2016”, skolotāja Valda Krasovska. 

Zvejniekciema vidusskolas skolēnu rezultāti apkopoti šeit.   

Valda Tinkusa

 

Esam gandarīti, ka  Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajā konferencē kā labākā Pierīgas novada skola Zvejniekciema vidusskola tika novērtēta divās nominācijās: par skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un interešu izglītībā.

Pirms jaunā, 2015./2016., mācību gada sākuma Zvejniekciema vidusskolā tika analizēti un izvērtēti skolēnu mācību sasniegumi valsts pārbaudes darbos.

Beidzot vidusskolu, skolēniem bija jākārto trīs obligātie centralizētie eksāmeni (CE) : latviešu valodā, matemātikā un vienā no svešvalodām (angļu vai krievu), kā arī viens eksāmens pēc izvēles. Jāteic, ka esam gandarīti, jo gandrīz visos mācību priekšmetos, kuros 12.klases absolventi kārtoja centralizētos eksāmenus, rezultāti ir augstāki nekā valstī (skatīt 1.tabulu).

Savukārt starp 14 Pierīgas novada  vidusskolām mūsu skolēnu CE rezultāti ir salīdzinoši labi, jo pēc latviešu valodas eksāmena rezultātiem ierindojamies 4.vietā, bet angļu valodas un matemātikas eksāmenā esam attiecīgi 8. un 7.vietā, bet kopumā pēc CE rezultātiem Pierīgā Zvejniekciema vidusskola ierindojas 6. vietā, un tas ir labs skolēnu zināšanu rādītājs.

Eksāmenu vērtējumi liecina par skolēnu un skolotāju mērķtiecīgu un pārdomātu ikdienas mācību darbu, kas moderni iekārtotos mācību kabinetos turpināms un pilnveidojams 2015./2016.m.g.  Lai sekmētu skolēnu digitālās kompetences attīstību, kas 21.gadsimtā ir nepieciešama katram cilvēkam, šajā mācību gadā Zvejniekciema vidusskola ir to 157 skolu skaitā, kas uzsāk jaunā mācību priekšmeta „Datorika” standartu aprobāciju. Lietderīgi ir tas, ka, apgūstot datoriku, skolēniem tiks dota iespēja mācīties ne tikai izmantot informācijas tehnoloģijas, bet gan pašiem būt radošiem dažādu likumsakarību saskatīšanā un to pārveidošanā atbilstoši datorprogrammatūras prasībām.

Zvejniekciema  vidusskolas pedagogu kolektīvs pateicas skolēnu vecākiem par sadarbību, atbalstu un vēl daudz veiksmes, izturības un gandarījumu par paveikto jaunajā mācību gadā.

Valentīna Bērziņa, Valda Tinkusa

Zvejniekciema vidusskolas skolēnu iegūtās godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 2014./2015. m. g.

Lai gan līdz šī mācību gada noslēgumam atlicis pavisam nedaudz laika, skolā darāmā vēl daudz, jo 9. un 12.klases audzēkņi gatavojas eksāmeniem, bet  pārējo klašu skolēni  centīgi turpina mācīties, lai apgūtu pēc iespējas vairāk un  liecībās būtu augsti vērtējumi. Turpinās arī koru un deju kolektīvu skates, jo tūlīt uzzināsim tos kolektīvus, kuri pārstāvēs Zvejniekciema vidusskolu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Taču mums ir zināmi rezultāti 2014./2015.m.g. notikušajās olimpiādēs, konkursos, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs Pierīgā un valstī. Šie rezultāti ir ļoti augsti, jo iegūta 31 godalgotā vieta, kas liecina par mērķtiecīgu un labi organizētu pedagoģisko procesu. Priecājamies par 12.klases skolnieci Aneti Kalniņu, kura ir ieguvusi Latvijas Universitātes Fonda stipendiju topošajiem pirmkursniekiem "Ceļamaize", jo viņai ir teicamas sekmes un augsti sasniegumi gan mācībās, gan ārpus mācību aktivitātēs.

Savukārt 7. klases skolnieces Samantas Briedes vizualizācija iekļauta kalendārā "Darini kalendāru 2015! Aspazija un Rainis", bet video konkursā "Kāpēc jāšķiro atkritumi?" 7.klase ieguva 1. vietu.

Zvejniekciema vidusskolas kolektīvs lepojas ar savu izglītojamo panākumiem un pateicas viņu vecākiem par ieguldīto darbu.

Zvejniekciema vidusskolas skolēnu rezultāti apkopoti šeit. 

Valda Tinkusa

Paldies SIA „Atpūtas servisam” par dāvinājumu!

Kādā aprīļa rītā Zvejniekciema vidusskolas skolēni pamanīja, ka skolā novietots akvārijs. Bērni ne tikai ar lielu interesi vēroja tajā peldošās zivtiņas, bet arī uzdeva jautājumus: „Kas nopirka, atveda, iekārtoja akvāriju?”

Par akvāriju un pirmajām zivtiņām tajā  Zvejniekciema vidusskolas kolektīvs saka vislielāko paldies SIA „Atpūtas servisam”, konkrēti, kafejnīcas „Piedod man” kolektīvam un tā īpašniecei Gunitai Kalvānei.  

Akvārijs patiešām ir lieliska  dāvana, par ko, protams, vislielākais prieks ir bērniem, jo brīvajos iespējams vērot, kā zivtiņas peld, „paslēpjas”, atpūšas.

Zvejniekciema vidusskolas kolektīvs 

Gandarījums par paveikto

Sengrieķu filozofs  Aristotelis ir teicis: „Izglītības saknes ir rūgtas, bet tās augļi ir saldi.”  Jāpiekrīt viedajam domātājam, jo pirms jaunā mācību gada sākuma Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde (PIKSP) sumināja labākās skolas dažādās nominācijās, un Zvejniekciema vidusskola četrās nominācijās ir iekļuvusi starp vislabākajām skolām, bet te jāpiebilst, ka šie rezultāti ir sasniegti, mērķtiecīgi uzlabojot skolēnu un skolotāju darba apstākļus, labiekārtojot un aprīkojot mācību kabinetus ar jauniem, mūsdienīgiem mācību līdzekļiem, tai skaitā jaunākajām informācijas tehnoloģiju iekārtām. Līdz  ar to mācību process ir kļuvis interesants un aizraujošs (bet ne vienkāršs), tas motivē skolēnus  apgūt  mācību saturu pēc iespējas labāk, bet pedagogiem ir daudz vieglāk kopīgi ar saviem audzēkņiem izzināt mācību priekšmeta labirintus, profesionāli un optimāli kombinējot dažādas mācību metodes un darba formas. Arī vecākiem sistēmā “E-klase” ir iespēja iepazīties ne tikai ar savu bērnu sasniegumiem, bet arī ar interneta vidē pievienotajiem mācību materiāliem, kas ļauj mājās noskaidrot skolā līdz galam nesaparasto. Zvejniekciema vidusskolas kolektīvs ir gandarīts par kopīgi paveikto iepriekšējā mācību gadā un izsaka pateicību saviem audzēkņiem un viņu  vecākiem par veiksmīgo un efektīvo sadarbību.

Par skolēnu sasniegumiem 2013./2014.mācību gadā PIKSP Zvejniekciema vidusskolai piešķīra 1. vietu nominācijā „Augstākie rezultāti centralizētajos eksāmenos”, pasniedzot PIKSP balvu un diplomu. Par šiem rezultātiem informācija http://www.saulkrasti.lv/images/stories/Dome/SDZ/2014/SDZ_augusts_makets_2014.pdf un www.zvs. lv. Arī turpmāk rakstā minētās iegūtās vietas un diplomus piešķīrusi PIKSP.

2. vietu un diplomu Zvejniekciema vidusskola ieguva nominācijā „Augstākie sasniegumi pamatizglītībā”. Skolēnu sasniegumi eksāmenos pamatskolā tiek vērtēti 10 ballu skalā. Tabulā apkopoti 9.klases absolventu  mācību darba rezultāti Zvejniekciema vidusskolā salīdzinājumā ar 22 Pierīgas novadu skolām. Tabulā redzams, ka mūsu skolēnu sasniegumi visos eksāmenu mācību priekšmetos ir augstāki nekā vidējais vērtējums Pierīgas skolās. 

2. vieta un diploms nominācijā „Augstākie sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs”.

Valsts izglītības satura centra  organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās 14 skolēni jeb 5% no kopējā skolēnu skaita. 7 skolēni (50%) no visiem dalībniekiem ieguva godalgotās vietas un tika izvirzīti uz olimpiādi valstī. Valsts mērogā iegūta viena 3. vieta. Alternatīvajā olimpiādē iegūta 2. vieta Pierīgā.   

2.vieta un diploms arī nominācijā „Augstākie sasniegumi zinātniski pētniecisko darbu konkursā”.

Pierīgas skolēnu zinātnisko darbu konferencei no Zvejniekciema vidusskolas tika iesniegti 5 darbi (Pierīgā pavisam tika iesniegti 13 darbi). Uz 38. valsts konferenci tika izvirzīti 2 mūsu skolēnu darbi (no Pierīgas – 6 darbi). 38. valsts konferencē viens zinātniski pētnieciskais darbs no Zvejniekciema vidusskolas tika godalgots (no Pierīgas godalgoti 5 darbi).

4. vietu un diplomu Zvejniekciema vidusskola ieguva par sasniegumiem interešu izglītībā.

Arī 2014./2015. mācību gadā  centīsimies radīt visus priekšnosacījumus, lai mums visiem – pedagogiem, skolēniem un vecākiem – kopā strādāt būtu patīkami un produktīvi, lai mēs visi būtu gandarīti par paveikto. Izdomu un optimismu, izturību un pacietību jaunajā mācību gadā!

Valentīna Bērziņa, Valda Tinkusa 

Lepojamies ar saviem divpadsmitās klases absolventiem

12 skolas gadi aizskrējuši vēja spārniem. Par to Zvejniekciema vidusskolas nākamajiem absolventiem atgādināja pēdējais zvans uz stundu, kad jaunieši atskārta: „Ierastā skolas dzīve ir beigusies, tūlīt sāksies nākamais, nezināmais, bet, šķiet, interesantākais dzīves posms, kad patstāvīgi jāpieņem atbildīgs lēmums: turpināt studijas vai sākt strādāt.”

Šogad Zvejniekciema vidusskolu absolvēja 11 audzēkņi: Krista Brigita Čerpakovska, Linda Dinbire, Anete Eglīte, Elza Kalniņa, Jana Kohno, Ieva Krone, Pēteris Osītis, Egija  Pelša, Lauma Rudzīte, Monta Saksone, Alberts Šaļcs.   Šie jaunieši var lepoties ar skolas laikā paveikto: viņi ir dziedājuši un sportojuši, piedalījušies dažādos skolas un ārpusskolas pasākumos, kā arī aktīvi darbojušies Skolēnu līdzpārvaldē- ekopadomē.

Bet ļoti atbildīgi gandrīz visi nākamie absolventi izturējās pret savu galveno pienākumu- mācībām. Krista Brigita Čerpakovska, Anete Eglīte un Jana Kohno uzrakstīja un ar labiem rezultātiem reģionā un valstī  aizstāvēja zinātniski pētniecisko darbu, Elza Kalniņa piedalījās interaktīvo zīmējumu konkursā „Darini ābeci!”, Pēteris Osītis izcīnīja 1.vietu StartIT programmēšanas konkursā valstī, Krista Brigita Čerpakovska ieguva 2. vietu Pierīgas novadu konkursā "Pazīsti savu organismu”, bet Janai Kohno – 2.vieta Pierīgas novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, abas meitenes tika izvirzītas dalībai konkursā un olimpiādē valsts kārtā.  Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes zinātniski pētniecisko darbu konkursā Anete Eglīte un Jana Kohno ieguva 1.vietu un papildus punktus konkursā uz budžeta vietu izvēlētajā komunikāciju zinātnes specialitātē. Anete Eglīte ieguvusi arī prestižo LU mecenātes M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendiju.

Krista Brigita Čerpakovska, Jana Kohno  un Pēteris Osītis saņēma Latvijas Republikas Ministru prezidentes atzinības rakstu par teicamām sekmēm mācībās. Liels prieks un gandarījums par ieguldīto pedagoģisko darbu un tā rezultātiem arī klases audzinātājai Gunai Lāčauniecei.

Nu jau saņemti žetoni, kas apliecina piederību Zvejniekciema vidusskolai, apliecības par vidējās izglītības ieguvi, centralizēto eksāmenu sertifikāti, atliek vien vēlēt mūsu absolventiem: „Lai Zvejniekciema vidusskolā gūtās zināšanas un  prasmes ir kā laba ceļamaize turpmākajās gaitās un lai piepildās viss iecerētais!”

Valda Tinkusa

Paldies!

Atbalstot "Draudzīgo aicinājumu", ko savulaik iedibināja Valsts prezidents Guntis Ulmanis, zvērinātu advokātu birojs "Rasa un Ešenvalds" uzdāvināja Zvejniekciema vidusskolai grāmatu "Ģēniju 1000 gleznas", izsakot pateicību skolas kolektīvam par neatsveramu ieguldījumu biroja darbinieces Lienes Pommeres intelektuālajā izaugsmē.

 

Kārļa un Artūra Taubes ģimenes dāvinātā Valda Rūmnieka grāmata "Lāčplēsis atgriešanās".

Dace Indāre

Vecāku informācijas diena

5.decembrī Zvejniekciema vidusskolā notika vecāku informācijas diena, kurā vecāki, īsi pirms 2.semestra noslēguma, kopā ar saviem bērniem varēja tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem un skolas administrāciju.

Šo iespēju izmantoja 6 vecāki, kuri bija pieteikušies uz sarunu ar 11 pedagogiem. Visvairāk vecāku interesējās par savu bērnu  sekmēm angļu valodā un matemātikā, kā arī sākumskolas mācību priekšmetos.

Žēl, ka šo iespēju – tikties un pārrunāt sava bērna sasniegumus ar pedagogiem- izmantoja tik neliels skaits vecāku.

Valda Tinkusa 

Par darbu – paldies!

Pirms jaunā darba cēliena uzsākšanas tika izvērtēti aizvadītā, 2012./2013., mācību gada skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos. Varam būt gandarīti, jo skolēnu sasniegumi kopvērtējumā ir ļoti labi, kas liecina par pedagogu augsto profesionalitāti un prasmi motivēt skolēnus sasniegt savām spējām un ieguldītajam darbam atbilstošus rezultātus.

Visi 12.klases skolēni, beidzot vidusskolu, kārtoja 3 obligātos centralizētos eksāmenus- matemātikā, angļu un latviešu valodā- kā arī vēl 2 izvēles eksāmenus. Latviešu valodas eksāmenā vidējais vērtējums ir 0,71, kas ir vislabākais starp Pierīgas skolām (valstī  vidējais vērtējums– 0,56), matemātikā vidējais vērtējums – 0,46 ,  3. vieta Pierīgā,  (valstī vidējais vērtējums- 0,37), angļu valodā  vidējais vērtējums- 0,55, kas ir tāds pats kā valstī. Pagājušā mācību gada absolventi izvēlējās kārtot centralizētos eksāmenus krievu valodā, fizikā un vēsturē. Vēsturē mūsu skolēnu sekmju vidējais vērtējums- 0,65, 3. vieta Pierīgā  (valstī vidējais vērtējums- 0,37), savukārt fizikā un krievu valodā  vidējais vērtējums attiecīgi -  0,57 un 0,44, kas ir nedaudz zemāks kā valstī.

9.klašu skolēni kārtoja valsts pārbaudījumus (eksāmenus) Latvijas un pasaules vēsturē, matemātikā, latviešu un angļu valodā. Angļu valodā vidējā atzīme – 7,4, 4. vieta Pierīgā; vidējā atzīme latviešu valodā – 6,69, starp Pierīgas skolām 4. vieta, matemātikā vidējā atzīme- 6,52, Latvijas un pasaules vēsturē vidējā atzīme – 7,3, matemātikā un vēsturē  starp Pierīgas skolām esam 3. vietā. 

6. klases skolēni aizvadītajā mācību gadā kārtoja valsts ieskaites latviešu valodā, matemātikā un dabas zinībās, visaugstāko rezultātu un 1. vietu Pierīgā iegūstot tieši šajā mācību priekšmetā, vidējā atzīme matemātikā un latviešu valodā – attiecīgi – 7,6 un 6,1, kas ir augstāks un vienāds sniegums, salīdzinot ar Pierīgas novada skolu vidējo vērtējumu.

3.klases skolēni kārtoja ieskaiti ar kombinētu mācību saturu, iegūstot vidējo atzīmi 7,65,kas ir augstāks rezultāts nekā Pierīgas skolu vidējais.

Par Zvejniekciema vidusskolas skolēnu mācību sasniegumiem valsts pārbaudes darbos vairāk informācijas skolas mājas lapā www.zvs.lv

Jāatzīmē, ka Zvejniekciema vidusskolā skolēniem ir daudz dažādu iespēju iesaistīties ārpusstundu nodarbībās un pilnveidot savus talantus, izvēloties darboties interešu izglītības pulciņos, kuri saturiski ir ļoti daudzveidīgi. Ne velti starp Pierīgas skolām interešu izglītībā esam 4. vietā, kas, nenoliedzami, ir augsts rezultāts.

Zvejniekciema vidusskolas administrācija saka paldies skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem par godprātīgo un  pašaizliedzīgo darbu.

Ceram, ka jaunais mācību gads nesīs tikai pozitīvas pārmaiņas pedagoģiskajā procesā. 

Valda Tinkusa

Zvejniekciema vidusskolas skolēnu, pedagogu un vecāku kopīgi paveiktais aizvadītajā mācību gadā

„Vai nu filozofē, vai muzicē, tikai dari kaut ko, attīsties,”  šos viedos vārdus teicis latviešu rakstnieks un dramaturgs Rūdolfs Blaumanis. Arī Zvejniekciema vidusskolas pedagogi, ieviešot mācību procesā dažādas inovācijas, piemēram, jaunākās informāciju tehnoloģijas, kas tiek integrētas ar atbilstošām mācību metodēm un paņēmieniem, cenšas  panākt, lai skolēni, mācoties darot,  attīstītu savas spējas un talantus. Izvērtējot Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo sasniegumus mācībās, interešu izglītībā un dažādos konkursos, jāatzīst, ka 2012./2013.m.g. varam lepoties ar savu audzēkņu veikumu.

1. vietu  Pierīgas novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē ieguva 9.b klases skolniece Dita Kantore (skolotāja Lāsma Burberga), bet 11.klases audzēknei Kristai Brigitai Čerpakovskai 1. vieta konkursā „Pazīsti savu organismu” (skolotāja Aina Jermacāne), 1.pakāpes diploms Pierīgas novadu II Latvijas mūzikas
olimpiādē 9.b klases skolniecei Elīnai Nollei (skolotāja Antra Deniškāne). Visas trīs skolnieces ar labiem rezultātiem pārstāvēja Pierīgas novadu, piedaloties olimpiādēs un konkursā valstī. 

 

Pierīgas novadu latviešu valodas olimpiādē 3. vietu ieguva 11.klases skolniece Jana Kohno (skolotāja Valda Tinkusa), bet viņas klases biedrene Krista Brigita Čerpakovska bioloģijas olimpiādē ieguva atzinību (skolotāja Aina Jermacāne).

Vēl trešo vietu Pierīgā   ieguva 6.klases skolnieks Kārlis Taube un 3.klases skolnieks Dairis Mareks Paeglītis, piedaloties vizuālās mākslas olimpiādē.  Dairis Mareks Paeglītis un viņa klases biedrs Kristiāns Bogdanovs ieguva 2. pakāpes diplomu vizuālās mākslas konkursā „Kur saulīte rotājas”, bet 8.klases skolniecei Annijai Dzērvei šajā konkursā – atzinība. Starptautiskajā konkursā „Jūras melodija”, kas katru gadu notiek Jūrmalā, augstu novērtējumu – 2.vietu-  ieguva 8. klases skolnieces Īvaises Zaķes darbs, kas tika izmantots konkursa dalībnieku diplomu noformējumam.  Skolēnus vizuālās mākslas olimpiādei un konkursiem sagatavoja skolotāja Māra Alena. Zīmējumu konkursā „Kā es redzu elektronisko valsts pārvaldi?”  3. vieta 7.a klases skolniecei Mildai Martinsonei ( skolotāja Santa Tinkusa).

Zvejniekciema vidusskolas skolēni pēdējo gadu laikā, skolotājas Svetlanas Grūbes mudināti, vairāk uzmanības pievērš videi draudzīgai rīcībai, tai skaitā atkritumu apsaimniekošanai, tādēļ iegūti augsti rezultāti SIA „ZAAO” rīkotajos konkursos: animācijas un video konkursā „Cilvēks. Daba. Atkritumi” godalgots Ditas Kantores un Kalvja Rudzīša veidotais video, kas aplūkojams mājas lapā http://www.youtube.com/watch?v=Xqg2jHzpclc, zīmējumu konkursā „ZAAO” pastkarte”  augstu vērtējumu ieguvis Emīla Kiseļevska darbs. Pierīgas reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatē socioloģijas sekcijā augstu vērtējumu ieguva 11.klases skolnieču Anetes Eglītes un Janas Kohno darbs „Video reklāmas ietekme uz videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” (skolotāja Valda Tinkusa). SIA "L&T" rīkotajā  konkursā "Šķiro un uzvari" Radošās klases titulu un 2. vietu ieguva 5.klases skolēni par darbu „Karaliskā PET pīle” (klases audzinātāja Santa Tinkusa). „Mammadaba meistarklases” diplomu saņēma 4.klase un audzinātāja Valda Krasovska par centīgu darbu vides izglītības programmā „Izzini mežu”.

Lai izzinātu   ne tikai mežu, bet gūtu vairāk informācijas arī par citām tēmām, Zvejniekciema vidusskolas modernizētajā bibliotēkā-lasītavā tika īstenota lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu/jauniešu un vecāku žūrija 2012".
Uz Lielajiem lasīšanas svētkiem Ķīpsalā kopā ar bibliotekāri Daci Indāri devās centīgākie "Bērnu un jauniešu žūrijas 2012" pārstāvji: V. Graubiņa, A. Kiseļevskis (2.kl.), Laura Liepiņa ( 3.kl.), M. Baltais, R.Sergejevs, (4.kl.), U. Ozola (7.a kl.)  

Latvijas Okupācijas muzejā notika konkursa „Vēsture ap mums” fināls, konkursa tēma-„Mācīšanās, izglītība un skolas Latvijā”. Konkursa finālā Zvejniekciema vidusskolu pārstāvēja 10. klases skolniece Anete Kalniņa ar savu zinātniski pētniecisko darbu vēsturē „Izglītības tēmas atspoguļojums periodiskajā laikrakstā „Saulkrastu Stars””.

Zvejniekciema vidusskolas 7. un 9.klašu skolēni skolotājas Gaidas Haritones vadībā iesaistījās starptautiskajā projektā "Nordplus Junior" ar mērķi veidot savstarpēju sadarbību  starp Zviedrijas, Somijas un Latvijas skolēniem un pedagogiem, lai labāk iepazītu dažādas tradīcijas un kultūru.

Skolotājas Svetlanas Grūbes vadībā ar panākumiem darbojas apkārtējās vides pētnieki. 4. klases skolniece Undīne Strupiša ar darbu "Vai mans akmens ir dzintars?" piedalījās starptautiskajā konkursā "Es esmu pētnieks" Minskā un ieguva III pakāpes diplomu. Pierīgas novadu Vides pētnieku konkursā uzvarēja  5. klases skolnieces Samanta Briede, Samanta Made Leimane, Andžela Zusele, Kate Strupiša, Patrīcija Elīza Grīnberga,  4. klases skolēni Undīne Strupiša, Elvijs Romāns un Laura Mihailova, šie skolēni piedalījās vides pe’tnieku forumā valstī.

Savukārt radošo darbu konkursā "Sveiciens lāčiem jaunajās mājās" 3.klases skolēnu rakstītās pasakas un to ilustrācijas izpelnījās Zooloģiskā dārza žūrijas uzmanību, jo skolēni balvā saņēma ielūgumus  Rīgas Zooloģiskā dārza apmeklējumam, kurp devās kopā ar klases audzinātāju Jolantu Liniņu.

Zvejniekciema vidusskolas skolēni labprāt dejo un dzied, tādēļ 5.-9.klašu koris (skolotāja Antra Deniškāne) Vidzemes novada konkursā „Dziesmai būt!” izcīnīja 1.pakāpes diplomu (lai piedalītos novada konkursā,  vispirms tika iegūta 1. pakāpe Pierīgā).  1.pakāpes diploms un augsts novērtējums Pierīgas novadu skolu tautisko deju kolektīvu skatē 3.-4.klašu grupā Zvejniekciema vidusskolas 4. klases deju kolektīvam (skolotāja Judīte Krūmiņa).

Savukārt izcīnītās uzvaras volejbola sacensībās pat grūti saskaitīt, jo to ir ļoti daudz, tādēļ tiks minēti tikai paši rezultatīvākie sasniegumi Pierīgā un valstī.

Latvijas Volejbola federācijas "Kausa izcīņas" finālsacensību rezultāti: A grupas jaunietēm- 4.vieta. Komandā- K. B. Čerpakovska, A. Eglīte, A. Lece, M. Urdziņa, E. Paeglīte, A. Liniņa. C1 grupas meitenēm - 3. vieta. Komandā - Ī. Zaķe, A. Jermacāne, S. S. Umbraško, K. Ūdre, M. Martinsone, A. N. Umbraško. C2 grupas volejbolistēm – 3. vieta. Komandā- S.S. Umbraško, K.Ūdre, M. Martinsone, L. Jermacāne, A. K. Nolle, P. Dalbiņa D1 grupas meitenēm - 4. vieta. Spēlēs piedalījās L. Jermacāne, A. K. Nolle, P. Dalbiņa, M. Ķēniņa.
Zvejniekciema vidusskolas meiteņu volejbola komandas panākumus guva dažādos starptautiskajos volejbola turnīros Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Turnīrā Daugavpilī mūsu skolas volejbola komanda 7 komandu konkurencē izcīnīja 3. vietu. Lietuvā notika XII starptautiskais turnīrs, kurā 14 komandu konkurencē Zvejniekciema vidusskolas komandas izcīnīja 2.vietu.
Par labāko turnīra spēlētāju tika atzīta un balvu saņēma 9. klases skolniece Annija Liniņa. Starptautiskā turnīrā Rīgā,  Latvijas izlases sastāvā, 8.klases skolniece Īvaise Zaķe un 7.klases skolniece Milda Martinsone izcīnīja 3. vietu.
Pērnavā notikušajā III starptautiskajā turnīrā tika izcīnīta 3. vieta. Šajā turnīrā balvu "Labākais spēlētājs" saņēma Milda Martinsone. Baltijas Kausa izcīņas sacensībās Igaunijā  Latvijas izlases sastāvā cīnījās Zvejniekciema vidusskolas 8.klases skolniece Īvaise Zaķe, iegūstot bronzas medaļu.
Zvejniekciema volejbolisti rezultatīvi piedalījušies Pierīgas novadu skolu sporta spēlēs volejbolā: A grupas jaunietēm-  1.vieta. Komandā – A. Eglīte, K. B.Čerpakovska, E. Kalniņa, M. Urdziņa, B. Barkāne, A. Lece, E. Paeglīte. A grupas jauniešiem  - 2. vieta. Komandā – A. Tirzmalis, Ģ. Bružis, A. Širokovs, J. Kalniņš, M. Šmits, K. Kapzems. B grupas zēniem – 4. vieta. Komandā – R. Volberts, K. Taube, K. Miķelsons, R. Kalniņš, A. Birzgalis, A. Keišs, A. Klešs.

"Lāses Kausā 2013" 30 komandu konkurencē Zvejniekciema vidusskolas B grupas meiteņu komanda starp Latvijas skolām izcīnīja vicečempiones godu – 2. vietu. Uzvaru izcīnīja A. N. Umbraško, Ī. Zaķe, A. Liniņa, S. S. Umbraško, A. Jermacāne, K.Ūdre, P. Dalbiņa, M. Martinsone.
Latvijas Jaunatnes čempionāta spēlēs Zvejniekciema vidusskolu pārstāvēja 7 komandas, t.sk. 1 zēnu komanda. Šajās spēlēs: A grupas jaunietēm- 4.vieta.  Komandā - A. N. Umbraško, A. Eglīte, B. Barkāne, A. Liniņa,  M. Urdziņa, E. Paeglīte, A. Lece, K. B. Čerpakovska. C1 grupas meitenēm - 4. vieta Komandā -Ī. Zaķe, A. Jermacāne, S. S. Umbraško, K. Ūdre, M. Martinsone, P. Dalbiņa. C2 grupas volejbolistēm – 2. vieta. Komandā -S.S. Umbraško, K.Ūdre, M. Martinsone, L. Jermacāne, A. K. Nolle, P. Dalbiņa. D1 grupas meitenēm - 4. vieta. Spēlēs piedalījās B. A. Odīte, L. Jermacāne, A.K. Nolle, P. Dalbiņa. D2 grupas meitenēm – 3. vieta. Komandā - B. A. Odīte, L. Jermacāne, M. Ķēniņa, K. Strupiša, E. K. Avramuka, U. Tirule, L. Neimane, E. D. Virse, S. Briede, S. Pastare.

Katrā vecuma grupā tika nominēti sezonas labākie volejbola spēlētāji valstī. No Zvejniekciema vidusskolas C1 vecuma grupā par labāko spēlētāju tika atzīta Ī. Zaķe,  C2  grupā – M. Martinsone, D1 grupā – L. Jermacāne, D2 grupā - B. A. Odīte. Meiteņu komandu sporta trenere Dzidra Dulpiņa, bet zēnu – skolotājs Gunārs Lācis.

Zvejniekciema vidusskolā skolēni savas spējas un talantus ir attīstījuši ļoti daudzpusīgi, sasniedzot augstus rezultātus Pierīgas, valsts un starptautiskos konkursos, olimpiādēs  un sacensībās. Zvejniekciema vidusskolas kolektīvs lepojas ar saviem zinātkārajiem, radošajiem un aktīvajiem audzēkņiem un pateicas vecākiem par ieguldīto darbu un veiksmīgo sadarbību bērnu izglītošanā. 

 

Valda Tinkusa