Decembris svētku mirdzumā

Šogad Ziemassvētku gaidīšanas laiks Zvejniekciema vidusskolā aizsākās decembra pirmajā nedēļā ar skolas vestibilā izvietoto mirdzošo vainagu, kas bija izveidots no lielākām un mazākām dāvaniņām.

Ziemassvētku laikā dāvanas Bērnu klīniskās universitātes Onkoloģijas nodaļas mazajiem pacientiem sarūpēja un nosūtīja 5.b klases skolēni, vecāki un klases audzinātāja Aina Strupiša, vēlot  bērniem drīzu izveseļošanos!

Aizvadītais gads bija diezgan sarežģīts, jo visiem nācās ievērot dažādus  ierobežojumus  Covid-19 saslimstības mazināšanai. Tādēļ 1.semestra noslēgumu 18.decembrī skolā sagaidīja pirmsskolas un 1.-4.klašu skolēni. Taču Ziemassvētku klases stundas attālināti notika arī 5.-12.klašu audzēkņiem, kuri kopā ar audzinātājām tiešsaistē izvērtēja paveikto, kā arī padomāja, kas katram ir vissvarīgākais.

1.-4.klašu skolēni Ziemassvētku klases stundā programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros noskatījās mūziklu “Ziemassvētki apkārt pasaulei”, kurā tika stāstīts par interesantākajām Ziemassvētku tradīcijām dažādās valstīs un kontinentos, bet populārākās dziesmas bērni varēja dziedāt kopā ar māksliniekiem.

Skolas vestibilā pie izrotātas eglītes pirmsskolēnus un sākumskolēnus, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus,  sagaidīja Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu. Mazākie bērni ar sajūsmu stāstīja vecītim, cik centīgi lasījuši, rakstījuši, dziedājuši, sportojuši, un izteiksmīgi norunāja tautasdziesmas un dzejoļus, ko bija iemācījušies. Galeriju skatīt šeit.

Ziemassvētki ir laiks, kad cits citam sakām sirsnīgus un mīļus vārdus, tādēļ skolēni izveidoja un nosūtīja klases video sveicienu citai klasei, bet skolotāji sagatavoja video apsveikumu skolēniem un viņu ģimenēm, novēlot: ”Gaišus Ziemassvētkus un veselīgu Jauno gadu!” Šie sveicieni darīja klases stundu norisi  jautrāku un interesantāku.

Taču gada noslēgumā analizējām, cik centīgi esam mācījušies 1.semestrī. 2.-12.klašu skolēnu mācību sasniegumu vidējais vērtējums ir 7,4, kas ir labs rezultāts, bet visaugstākais vidējais vērtējums ir 5.b klasei – 8,46. Labas un teicamas (7 balles un augstāk) sekmes mācībās ir 83 audzēkņiem. Skolēni izvērtēja arī katrs savu individuālo izaugsmi un izdarīja secinājumus, kā pilnveidot sasniegumus, piemēram,  rūpīgāk plānot savu laiku, apmeklēt konsultācijas, ievērot dienas režīmu, rūpēties par savu veselību un tamlīdzīgi. Apkopoto info skatīt šeit.

9. un 12.klases jaunieši piedalījās mācību priekšmetu olimpiādēs, iegūstot godalgotas vietas Pierīgā: 9.klases skolniece Sibilla Ērkšķe bioloģijas olimpiādē izcīnīja 1. vietu un piedalīsies šīs olimpiādes valsts kārtā, bet vēstures olimpiādē meitene ieguva 2.vietu; vēstures olimpiādē 12.klases skolēniem Artūram Baltgalvim un Undīnei Strupišai attiecīgi 3.vieta un atzinība. Paldies skolotājām Ilonai Trezūnei un Diānai Glaudānei! Sasniegumus skatīt šeit.

Decembrī noslēdzās arī Pierīgas pedagogu profesionālās meistarības konkurss "Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!". Šajā konkursā iepriekšējā mācību gadā varēja piedalīties Pierīgas novadu apvienības skolu pedagogu komandas, komisijai  atbilstoši kompetenču pieejai demonstrējot trīs mācību stundas. No Zvejniekciema vidusskolas piedalījās divas skolotāju komandas: 5.klasei latviešu valodas, sociālo zinību un mūzikas stundu “Es novadā, novads manī” vadīja Vija Skudra, Anda Alsberga, Antra Deniškāne, bet 12.klasei latviešu valodas, matemātikas un angļu valodas stundu  “Ko es gribu, varu un ko man vajag?” vadīja Valda Tinkusa, Aleksandra Ivanova, Rūta Vosa. 

Skolotāju komanda, kas vadīja trīs stundas 12.klasei, ieguva 2.vietu, bet kolēģes, kas stundas vadīja 5.klasei – 4.vietu. Balvas un diplomus bija ieradušies pasniegt Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājs Oļģerts Lejnieks un galvenā speciāliste izglītības jautājumos Erita Rutkovska.  Oļģerts Lejnieks savā apsveikuma runā uzvēra, ka ir gandarīts par Zvejniekciema vidusskolas pedagogu profesionālo meistarību, uzdrīkstēšanos, inovatīvām idejām un spēju uzticēties saviem skolēniem. Galeriju skatīt šeit.

Priecājamies, ka šajā diezgan sarežģītajā laikā Zvejniekciema vidusskola mirdz svētku rotā un ir gandarījums par kopīgi paveikto. Paldies skolēniem un vecākiem par sadarbību,  ierosinājumiem, spēku un izturību! Jūsu atsaucība mums ļoti palīdz! Mēs vēlamies, lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība jauniem darbiem un sapņiem!

           

Valda Tinkusa

Desmit gados - trīs Mazās Pūces

Viens no Draudzīgā Aicinājuma fonda darbības mērķiem ir paaugstināt izglītības prestižu, stimulējot skolēnu un skolotāju konkurētspējīgu intelektuālā potenciāla paaugstināšanu. Veidojot Draudzīgā Aicinājuma fonda skolu reitingu, tiek izmantoti centralizēto eksāmenu rezultāti.

Šogad Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitingam - 10 gadi, tādēļ ir izveidots apbalvoto skolu kopsavilkums, kurā apkopota informācija par šajā laika periodā apbalvotajām skolām tādās nominācijās kā izaugsme, kopvērtējums un mācību priekšmeti, kuros vidusskolas beidzēji kārto centralizētos eksāmenus.

Zvejniekciema vidusskola apbalvoto skolu kopsavilkumā ir ierindota 33.vietā no visām 194 apkopojumā iekļautajām izglītības iestādēm. Augsto novērtējumu un balvā trīs Mazās Pūces skola ieguvusi, izcīnot 1.vietu vēsturē 2015. un 2018.gadā, šajā gadā arī apbalvojums nominācijā “Izaugsme vēsturē”, bet 2014. gadā kopvērtējumā  skola ieguvusi 6. vietu lauku vidusskolu grupā, par ko saņemta grāmata un diploms.

Plašāka informācija šeit: https://www.konkurss.lv/da_eks/kopa.php .

Arī 2019./2020.mācību gadā  Zvejniekciema vidusskolas absolventu rezultāti centralizētajos eksāmenos bija augsti, tādēļ mūsu skola ir iekļauta 2020. gadā apbalvošanai nominēto mācību iestāžu skaitā. Apbalvošanas pasākums, kurā tiks paziņoti  nominēto skolu rezultāti,  saistībā ar epidemioloģisko situāciju tiek plānots pēc tam, kad  valstī būs beigusies  ārkārtējā situācija. 

Vairāk informācijas šeit: https://www.konkurss.lv/da_eks/index.php?g=2020&b=0 .

Lepojamies ar Zvejniekciema vidusskolas absolventu un pedagogu kopīgi sasniegto! Paldies!

Valda Tinkusa

 

Zvejniekciema vidusskolas pedagogi uzdrīkstas, iedvesmojas un dara!

2020. gada decembrī noslēdzas Pierīgas pedagogu profesionālās meistarības konkurss "Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!".

Šajā konkursā iepriekšējā mācību gadā varēja piedalīties Pierīgas novadu apvienības skolu pedagogu komandas, komisijai  demonstrējot trīs mācību stundas, kurās atbilstoši kompetenču pieejai  tika īstenota starppriekšmetu saikne, sekmējot tādu caurviju prasmju kā kritiskā domāšana, pilsoniskā līdzdalība, sadarbība un digitālā pratība pilnveidi, tādējādi veicinot jaunu zināšanu sasaisti ar skolēnu personisko pieredzi.

Konkursā "Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!" no Zvejniekciema vidusskolas piedalījās 2 skolotāju komandas: 5.klasei latviešu valodas, sociālo zinību un mūzikas stundu “Es novadā, novads manī” vadīja Vija Skudra, Anda Alsberga, Antra Deniškāne, bet 12.klasei latviešu valodas, matemātikas un angļu valodas stundu  “Ko es gribu, varu un ko man vajag?” vadīja Valda Tinkusa, Aleksandra Ivanova, Rūta Vosa. Stundas vēroja un atbilstoši mūsdienīga mācību procesa vērtēšanas kritērijiem novērtēja profesionāla žūrija – Pierīgas skolu metodisko jomu un Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes (PIKSP) pārstāvji.

Pedagogu apbalvošanas pasākums atbilstoši valstī noteiktajai epidemioloģiskajai situācijai notika 14.decembrī pie Zvejniekciema vidusskolas centrālās ieejas.  Prieks bija par žūrijas komisijas augsto vērtējumu, jo skolotāju komanda, kas vadīja trīs stundas 12.klasei, ieguva 2.vietu, bet kolēģes, kas stundas vadīja 5.klasei – 4.vietu. Balvas un diplomus bija ieradušies pasniegt PIKSP vadītājs Oļģerts Lejnieks un galvenā speciāliste izglītības jautājumos Erita Rutkovska.  Oļģerts Lejnieks savā apsveikuma runā uzvēra, ka ir gandarīts par Zvejniekciema vidusskolas pedagogu profesionālo meistarību, uzdrīkstēšanos, inovatīvām idejām un spēju uzticēties saviem skolēniem, kuri bija ieinteresēti un atsaucīgi.

Paldies kolēģēm par vērtīgo stundu plānošanas procesu, kurā  dalījāmies pieredzē, diskutējām un guvām lielisku savstarpējās sadarbības pieredzi! Paldies mūsu skolēniem – 6.klasei un 12.tajiem- mūsu absolventiem!

 

Valda Tinkusa

 

Atskats uz paveikto novembrī

Šogad aizvadījām rudenīgu novembri, kas ne tikai Latvijas valsts svētku dienās, bet visa patriotiskā mēneša laikā vedināja  pārdomāt, kas mūs vieno: vēsture, valoda, zeme?  Bet varbūt kopīgi paveiktais?

Zvejniekciema vidusskolas skolēnu sagatavotais videosveiciens “102 vārdi Latvijai”. Skatīt šeit. 

Ineses Vaideres rīkotā vidusskolēnu konkursa “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki” laureātu vidū Zvejniekciema vidusskolas absolventu  izveidotais videostāsts “Veltījums Zvejniekciema vidusskolai”. Skatīt šeit.

Draudzīgā Aicinājuma balvas reitingā par sasniegumiem valstī olimpiādēs un zinātnisko darbu lasījumos Zvejniekciema vidusskola ir ierindota 12.vietā. Skatīt šeit.

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitingā 2020 Zvejniekciema vidusskola par augstiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos ir iekļauta apbalvošanai starp 20 labākajām lauku skolām. Skatīt šeit.

Mūsdienīgs mācību process saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī. Foto galeriju skatīt šeit.

Plašāk par visu lasīt šeit.

 

Zvejniekciema vidusskolas absolventi - konkursa “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki” laureāti

20. novembrī tiešsaistes platformā “ZOOM” notika trešā Eiropas Parlamenta (EP) deputātes, profesores Ineses Vaideres rīkotā vidusskolēnu konkursa “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki” noslēguma pasākums, kurā piedalījās Zvejniekciema vidusskolas absolventi Katrīna Mārtiņa, Beāte Adelīna Odīte, Markus Vilcāns un skolotāja Valda Tinkusa.

Šajā pasākumā Inese Vaidere pastāstīja par izmaiņām EP darbā, kas jau kopš pavasara, kad tika noteikta ārkārtas situācija saistībā ar COVID 19 pandēmiju,  notiek attālināti.  Deputāte atzina, ka strādāt attālināti ir sarežģītāk un prasa vairāk laika.

Taču Vaideres kundze ir gandarīta par vidusskolēnu lielo atsaucību, piedaloties viņas rīkotajā konkursā “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”, jo trīs gadu laikā konkursā piedalījušies 105 skolēni no visas Latvijas, arī šajā gadā jaunieši iesūtīja 13 vērtīgus darbus, kuros stāsta par savu dzimto novadu, tā cilvēkiem un  vēsturiskām vietām. Kā savā uzrunā uzsvēra Inese Vaidere, Latvijas vēsture jau ir uzrakstīta, bet mazo stāstu dokumentācija ir svarīga, jo tā ir noderīga ne tikai pašiem jauniešiem, lai apzinātu savas saknes un dzimto pusi, bet arī vietējai sabiedrībai.

Piederību savam novadam un skolai akcentēja arī Katrīna Mārtiņa, Beāte Adelīna Odīte un Markus Vilcāns, izveidojot videostāstu “Veltījums Zvejniekciema vidusskolai”.  Jaunieši izpētīja skolas vēsturi no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām, ietverot būtisku  informāciju par skolēnu un skolotāju skaita izmaiņām, katram laika periodam raksturīgāko notikumu fotogrāfijas un videomateriālus no Zvejniekciema  vidusskolas un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva, kā arī intervijas ar pensionētajiem skolotājiem un jauniešu ģimenēm.  Videostāsts tika veltīts skolas 55 gadu jubilejai, tas pieejams vietnē https://www.youtube.com/watch?v=7wdohmVcx48.

Bijušo Zvejniekciema vidusskolas audzēkņu izveidotais videostāsts bija ne tikai interesants, bet arī personisks, tādēļ konkursā “100 vēstures mirkļi novadā – vietas un cilvēki”  iekļuva laureātu vidū, par ko jaunieši un skolotāja saņēma vērtīgas balvas, kā  arī uzaicinājumu doties divu dienu izzinošā ekskursijā uz Briseli, kad tas būs iespējams,  pēc pandēmijas mazināšanās.  

Noslēguma pasākuma nobeigumā Inese Vaidere izteica pateicību visiem konkursa dalībniekiem un viņu pedagogiem, kā arī pauda  pārliecību - jāturpina konkursu rīkot arī nākotnē.

Valda Tinkusa
 

Lepojamies ar skolēnu sasniegumiem valsts līmenī

Cēsu Draudzīgā aicinājuma (DA) fonds ir dibināts ar mērķi celt Latvijas izglītības prestižu. Arī  Draudzīgā Aicinājuma balva tiek pasniegta vispārizglītojošām skolām pēc skolēnu sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos.

Izglītības iestādes DA reitingā tiek sakārtotas trīs grupās: republikāniskās pilsētu skolas, pilsētu skolas un lauku skolas.    

2019./2020.m.g. Zvejniekciema vidusskolas skolēni krievu valodas kā svešvalodas 23.valsts olimpiādē izcīnīja  1.vietu, par ko reitingā tiek piešķirti 5 punkti, bet Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencē ieguva 2.vietu, par ko tiek nopelnīti 3 punkti. Kopējam punktu skaitam (8) tiek piemērots reitinga daudzpusības koeficients 0.75, kā arī ņemts vērā skolēnu skaits 5.-12.klasē.  Draudzīgā Aicinājuma balvas reitingā - 2020, kas tiek aprēķināts pēc Draudzīgā Aicinājuma balvas metodikas,  lauku skolu grupā Zvejniekciema vidusskola ir ierindota 12.vietā no 64 skolām, kas ieguvušas punktus un ir iekļautas reitingā.

Plašāka informācija pieejama vietnē: https://www.konkurss.lv/da_balva/r_da_balva_vietas.php?ID_Skola=537&Gads=2020

Šis ir  ļoti augsts rezultāts, un tas liecina par izcilu un iniciatīvas bagātu  pedagogu darbu, kas, neskaitot darba stundas, veiksmīgi pamana un sadarbojas ar talantīgiem un centīgiem skolēniem, izmantojot skolas labākos materiāltehniskos resursus un akadēmiskajās datu bāzēs pieejamos materiālus. 

 

Valda Tinkusa

Septembris – krāsainu notikumu virpulī

Pirmais jaunā mācību gada mēnesis Zvejniekciema vidusskolā paskrēja nemanot, jo domājām, kā organizēt mācību procesu un pasākumus, ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus.

Atskatoties uz paveikto, nākas secināt, ka gluži kā rudenīgi krāsainās lapas griezās vējā, tā arī mēs dažādos pasākumos priecājāmies par atgriešanos skolā un kopā ar klasesbiedriem ļāvāmies septembra notikumu virpulim: 7.klases skolniece Zane Babrāne piedalījās Skaļās lasīšanas sacensībā, sportojām Olimpiskajā dienā 2020, atbalstījām akciju “Laimes koki”, 3.klase ciemojās pie  Džimbas Rīgā, 5. un 6. klase tikās ar jūrniekiem un zvejniekiem, pirmsskolas klase svinēja Miķeļdienu,  bet 1.-12.klase lasīja dzeju un vizualizēja dzejoļus, jo šogad Dzejas dienas sagaidījām, domājot, vai dzeja dziedē.

Dzejas dienas 2020 notika pa klasēm, bet 25.septembrī skolēni krāsainus plakātus par dzejā  uztverto un izjusto izvietoja  skolā, kur tos vērtēja  Zvejniekciema vidusskolas Jauniešu dome, veiksmīgāko plakātu autoriem  piešķirot pateicības par radošumu, oriģinalitāti, centību un sadarbību.

Kopā darbojās arī 1. un 12.klases skolēni, 18.septembrī pie skolas iestādot pīlādzi,  tādējādi atbalstot stādīšanas akciju “LAIMES KOKI”, kas tika rīkota Pasaules talkas ietvaros ar mērķi apvienot cilvēkus cīņā ar globālo piesārņojumu un klimata pārmaiņām.

Mācību gadu uzsākām, aktīvi sportojot un priecājoties par to, jo īstenojām aicinājumu “Mēs esam #SPORTIŅĀ". Šogad  "Olimpiskā dienas 2020" vingrojumā  piedalījāmies  18. septembrī, taču sporta un veselību veicinošas aktivitātes notika visu septembri.

16. un 17. septembrī projekta “Vidzemes Zvejnieks” ietvaros, ko īsteno nodibinājums “Jūras Zeme” sadarbībā ar biedrību “Jūrkante”, notika 5. un 6. klašu skolēnu tikšanās ar zvejnieku  Edgaru Zviedri,  tālbraucēju kapteini Ingu Siliņu un kapteiņa vecāko palīgu Arnoldu Ekmani, pasākumus vadīja Dzintris Kolāts. Tie izraisīja skolēnu interesi un atsaucību, jo izrādās, ka mēs, dzīvojot Rīgas jūras līča piekrastē, diezgan maz zinām par zvejnieka arodu un jūrā iešanu.  Jācer, ka skolēnu interese nezudīs, domājot par tālāko karjeras izvēli, ko varbūt varētu saistīt ar jūru.

Toties 3.klase 28. septembrī devās ciemos pie drošuļa Džimbas uz “Centru Dardedze”, lai uzzinātu par drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem.

29.septembrī pirmsskolas klase ar dejām, rotaļām, minot mīklas un dziedot dziesmas par rudeni, atzīmēja Miķeļdienu.

Īpašs paldies 7.klases skolniecei Zanei Babrānei, kura 9.septembrī pārstāvēja Saulkrastu novadu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Skaļās lasīšanas sacensībā. Zanei izdevās izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru (Ērina  Hantere “Klanu kaķi 1. Brīvībā”) skaļai lasīšanai un ieinteresēt klausītājus.

Mēs ļoti vēlamies, lai krāsainu notikumu virpulis turpinās visu mācību gadu!

 

Valda Tinkusa

Ko skolēni zina par zvejniekiem un jūrniekiem?

Lai atbildētu uz šo, šķiet, vienkāršo jautājumu, Zvejniekciema vidusskolā 16. un 17. septembrī notika semināri “Vidzemes piekrastes zvejas tradīciju un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana”, kuros piedalījās 5. un 6.klašu skolēni un pedagogi.

Pasākumi notika projekta “Vidzemes Zvejnieks” ietvaros, ko īsteno nodibinājums “Jūras Zeme” sadarbībā ar biedrību “Jūrkante”, lai veicinātu jauniešu interesi par zvejniecību un jūrniecību.

Seminārus vadīja Dzintris Kolāts, uz viņa intervijas jautājumiem atbildēja piekrastes zvejnieks Edgars Zviedris, tālbraucējs kapteinis Ingus Siliņš un kapteiņa vecākais palīgs Arnolds Ekmanis. Tikšanās laikā arī skolēni varēja uzdot jautājumus par zvejnieka un jūrnieka profesijām, tajās nepieciešamajām prasmēm un izglītību, kā arī par dažādiem interesantiem atgadījumiem jūrā, piemēram, viļņu augstumu, vētru, pirātiem, atrašanos uz sēkļa, orientēšanos pēc zvaigznēm un citiem. Skolēni vingrinājās arī jūras mezglu siešanā.

Pasākumi abās dienās izraisīja lielu skolēnu interesi un atsaucību, jo izrādās, ka mēs, dzīvojot Rīgas jūras līča piekrastē, diezgan maz zinām par zvejnieka arodu un jūrā iešanu.  Jācer, ka skolēnu interese nezudīs, domājot par tālāko karjeras izvēli, ko varbūt varētu saistīt ar jūru.

Valda Tinkusa

Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība

Aizvadītajā mācību gadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Skaļās lasīšanas sacensībai gatavojās vairāku klašu Zvejniekciema vidusskolas skolēni. Konkursa pirmās kārtas sacensības tika organizētas skolā, lai noskaidrotu, kurš ir lasīšanas čempions Zvejniekciema vidusskolā.

Skolas lasīšanas čempiona titulu ieguva 7. klases skolniece Zane Babrāne, tādēļ meitene 9.septembrī pārstāvēja Saulkrastu novadu Pierīgas  reģionālajā finālā Salaspils novada bibliotēkā.

Zane konkursam bija izvēlējusies lasīt  fragmentu no Ērinas  Hanteres grāmatas “Klanu kaķi 1. Brīvībā”.

Zanei izdevās izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai un ieinteresēt klausītājus.

Paldies Zanei par rūpīgu gatavošanos lasīšanas sacensībām un skolotājai Lāsmai Burbergai par sagatavošanu konkursam!

Dace Dulpiņa

Zvejniekciema vidusskola
 

​​​

© 2013 Zvejniekciema vidusskola. 

Telefons: 67954037

Fax : 67954037
e-pasts: zvskola@gmail.com

Adrese: Atpūtas iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161

 

Skolas jaunumi arī tviterī:

 

 

  • Twitter Metallic