Zvejniekciema vidusskolas padome

Skolas padomes saraksts skatāms pielikumā.

 

Zvejniekciema vidusskolas Skolas padomes dalībnieki 2020./2021.m.g.

Skolas padomes sanāksme

Skolas padomē 2020./2020.m.g., saskaņā ar Skolas nolikumu,  piedalīsies demokrātiski ievēlēts vecāku pārstāvis no katras klases. Kopā ar vecākiem Skolas padomē darbosies viens skolēnu pārstāvis un divi pedagogi.

Š. g. 10.decembrī notika Skolas padomes sanāksme, kurā tika pārrunāti dažādi vecāku ierosināti un citi aktuāli jautājumi. Skolas padomē pārrunāto protokolēja Kristīne Felkere.

Par skolas padomes priekšsēdētāju 2019./2020.m.g. tika ievēlēts Verners Lastoveckis.

Skolas padomes saraksts – pievienotajā dokumentā.

Skolas padomes sanāksme

Zvejniekciema vidusskolas Skolas padomes sanāksme notiks 13.decembrī plkst. 18.00 22.kabinetā. 

Skolas padomē 2018./2019.m.g., saskaņā ar Skolas nolikumu,  piedalīsies demokrātiski ievēlēts vecāku pārstāvis no katras klases. Kopā ar vecākiem Skolas padomē darbosies viens skolēnu pārstāvis un divi pedagogi. 

Plānotā Skolas padomes darba kārtība: 

1. Skolas padomes vadītāja un protokolista ievēlēšana.

2. Informācija par Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto vispārējās pamatizglītības mācību saturu un mācīšanās pieeju, kuras mērķis ir skolēnos attīstīt 21.gadsimtam svarīgās kompetences.

3. Informācija par digitālo mācību līdzekļu vietni skolēniem, skolotājiem un vecākiem www.soma.lv .

4. Citi jautājumi. 

 

Skolas padomes dalībnieku saraksts skatāms pievienotajā dokumentā.

Skolas padome

19.oktobrī notika pirmā Skolas padomes sanāksme šajā mācību gadā. 

Skolas padomē 2017./2018.m.g., saskaņā ar Skolas nolikumu,  darbosies demokrātiski ievēlēts vecāku pārstāvis no katras klases. Kopā ar vecākiem Skolas padomē darbosies viens skolēnu pārstāvis un divi pedagogi. 

 Pirmajā tikšanās reizē tika ievēlēts Skolas padomes priekšsēdētājs Verners Lastoveckis un protokolētāja Maija Eglīte. 

Skolas padomes dalībnieku saraksts skatāms pievienotajā dokumentā. 

Sanāksmē tika izskatīti un apstiprināti grozījumi vairākos dokumentos, kas nosaka kārtību skolā un reglamentē pedagoģisko procesu. Ar grozījumiem šajos dokumentos skolēni iepazīstināmi, sākot no 30.oktobra. 

 Skolas padomes sanāksmē tika diskutēts par:

  • skolēnu uzvedību skolēnu autobusā;

  • stipendiju nepieciešamību vidusskolēniem, kuriem ir ļoti labas sekmes;

  • apbalvojumiem skolēnu pozitīvai mācību motivācijai 1. sem. un mācību gada nobeigumā;

  • iespēju centralizēti iepirkt mācību grāmatu apvākojumu;

  • ceļa izdevumu atmaksas iespēju skolēniem, kuri brauc uz interešu pulciņu nodarbībām Saulkrastos.

Tika nolemts, ka Skolas padomes sanāksmes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 2 reizes semestrī, un nākamā tikšanās tiek plānota 14.decembrī.