Atbalsta personāla darba laiki

Logopēde Aina Strupiša t.nr. 26137490- darba laiki pieejami šeit

Sociālā pedagoģe Sigita Kliedere sniedz individuālās konsultācijas, zvanot pa tālr. 29998115 vai rakstot sigita.kliedere@saulkrasti.lv- darba laiki pieejami šeit

Karjeras konsultante Marina Skļara sniedz individuālās konsultācijas, zvanot pa tālr. 29139229 vai rakstot marina.sklara@gmail.com

Izglītības psiholoģe Ilona Skuja - darba laiki pieejami šeit

Skolas bibliotekāre Dace Dulpiņa t.nr. 26130793

Saulkrastu sociālā dienesta psihologs - darba laiki pieejami šeit

 

Skolas logopēde

Valoda ir viens no sazināšanās veidiem, kas nepieciešama cilvēkam kā sabiedrības loceklim. Ja bērnam ir runas traucējumi, tas rada grūtības ne tikai saskarsmes procesā ar vienaudžiem un pieaugušajiem, bet arī nepārvaramus šķēršļus mācību programmas sekmīgā apguvē.

Orientējošā logopēda nodarbību struktūra (katram bērnam tiek plānotas individuāli):

 • sajūtu pieredzes bagātināšana;

 • skaņu izrunas mācīšana, precizēšana un to diferencēšana;

 • prasmes orientēties plaknē, telpā, apkārtnē attīstīšana;

 • dialoga ar pieaugušo veidošana;

 • pirkstu sīkās muskulatūras attīstīšana;

 • artikulācijas aparāta (mēles, lūpu, u.c.) vingrināšana;

 • vārdu krājuma paplašināšana;

 • saistītās runas attīstīšana;

 • elementāru gramatikas likumu apguve;

 • fonemātiskās, jeb runas dzirdes attīstīšana;

 • elpošanas un balss aparāta nostiprināšana;

 • runas instrukciju izpratnes veidošana;

 • mācīšanās stāstīt un izteiksmīgas runas veidošana;

 • domāšanas procesa attīstības veicināšana.

Logopēdam ir cieša sadarbība ar priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu, ievērojot  informācijas konfidencialitāti.

Aina Strupiša (26137490)

Sociālā pedagoģe var palīdzēt:

Klases audzinātājam, ja:

 • skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;

 • skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;

 • pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;

 • skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīks risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;

 • skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;

 • skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;

 • skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši u.c

 

Skolēnam, ja:

 • nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;

 • ir problēmas mājās;

 • skolā viņš jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;

 • ir mācīšanās grūtības;

 • ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem vai vecākiem;

 • ir atkarības problēmas u.c.

 

Vecākiem, ja:

 • radušās grūtības bērna audzināšanā;

 • bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;

 • bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;

 • bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;

 • bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;

 • bērnam ir atkarības problēmas;

 • ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

 

Visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

 

 • - Palīdz skolēna apzināties savas intereses, prasmes, spējas un vērtības;

 • - Sniedz skaidrību par rīcības plānu, kur mācīties tālāk;

 • - Informē par profesijām un darba pasauli;

 • - Konsultācijas par CV un motivācijas vēstules izveidi;

 • - Sniedz informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārpus tās;

 • - Vecāku konsultēšana skolēna karjeras atbalstā.

Pedagogs karjeras konsultants